Baby boomer tại nhiều nước muốn tiếp tục làm việc khi đến tuổi  hưu

 

Thế-hệ baby boomer tại Hoa kỳ là một thế-hệ “tiêu-thụ” chứ không phải là môt thế-hệ “dành dụm”, v́ vậy một số lớn không có đủ khả-năng tài-chánh để có thể về hưu như dự-định. Ngoài ra sự sụp đổ của chế-độ hưu bổng được tập-đoàn đảm-bảo và sự chuyển qua chương-tŕnh tiết- kiệm cá - nhân như 401(k) làm t́nh-trạng tài-chánh của họ khi về hưu càng bấp bênh. 

 

                                

 

Do đó một số baby boomer  cần tiếp-tục làm một công việc ǵ đó sau khi tới tuổi hưu để đảm-bảo mức sống.  Trong khi đó các chủ-nhân cũng đang hoach-định kế-hoach lưu giữ các baby boomer tới tuổi hưu v́ cả triệu sẽ tới tuổi hưu trong những năm tới và khi về hưu họ sẽ mang theo kinh-nghiệm và kiến-thức khó thay-thế đươc ngay , nhất là về những ngành đ̣i-hỏi tay nghề cao. 

 

Tại Gia-nă-đại t́nh-trạng cũng chẳng khác ǵ. Đa-số các baby boomer sắp tới tuổi hưu nói là sức khoẻ của họ hăy c̣n tốt nhưng sức-khỏe tài-chánh th́ yếu kém  nên muốn tiếp-tục làm việc  khi tới tuổi hưu. Thật vây 56% baby boomer đươc thăm ḍ cho biết là họ sẽ không có đủ tiền sinh sống nếu nghỉ việc hoàn toàn sau khi về hưu. Ngoài ra một số nói họ mong muốn đươc tiếp tuc đóng góp cho cộng-đồng (46%nam, 26% nữ) hay duy-tŕ mối liên-hệ sinh-hoạt xă hội (26%nam, 37% nữ)

 

Trong số baby boomer đươc phỏng-vấn tại Nhật th́ 50% cho biết họ không muốn về hưu trước năm 65 tuổi ,.15% muốn ở lại làm việc tới 70 tuổi và 10% mong có thể tiếp tục làm việc cho tới quá 70. Ngoài ra có 60% c̣n t́nh-nguyện hoat đông cho các hội bất-vụ-lợi.

 

United States:Keeping baby boomer on the payroll  16/1/07
Japan:50% of baby boomer would like to keep working until 65- 16/1/07
Canada:Les deux tiers des baby boomers canadiens envisagent de continuer à travailler à la retraite 5/01/07