Làm sao có được bảo hiểm Obamacare

Theo kết quả thăm ḍ của Kaiser Family Foundation 58 phần trăm những người không có bảo hiễm sức khỏe không có đủ thông tin về Obamacare để mà biết luật này ảnh hưỡng tới họ ra sao. Vậy th́ vắn tắt Obamacare là ǵ? Thứ nhất, Obamacare--tức là luật cải tổ y tế Affordable Care Act-- sắp sửa được thi hành. Không có tiểu bang nào có thể đơn thuần không tham gia. Bản thân bạn cũng thế, bởi v́ hầu hết mỗi người dân phải có một loại bảo hiễm sức khỏe nào đó. Thứ hai vào tháng giêng n ăm  2014 sẽ  có những thay đổi lớn  về  bảo hiểm sức khoẻ(*) mà bạn cần phải biết. Nếu bạn muốn có bảo hiễm sức khoẻ Obamacare , bạn sẽ phải điền vào mẫu đơn mới được  Bộ Y tế Hoa kỳ phỗ biến ( xin bấm vào đây để có  mẫu đơn)

Đây là mẫu đơn ngắn gọn rất dễ điền. Bằt đầu từ  mùa thu này bạn sẽ có  thể  dùng mẫu đơn này để mua bảo hiểm sức khỏe tại một trung tâm giao dịch bảo  hiểm (insurance exchange) hay một thị trường bảo hiễm (insurance marketplace)

Hầu hết các tiểu bang đang tiến hành tuyễn dụng các “hướng dẫn viên” để giúp các cá nhân và các gia đ́nh  đăng kư mua bảo hiễm sức khoẻ bắt đẩu từ mùng một tháng 10 tới đây.

Ông Richard Olague, phát ngôn viên của Trung tâm Dich vụ Medicare và Medicaid, cho biết mẫu đơn trên sẽ chĩ dùng cho các thị trường bảo hiễm do Liên bang điều hành ( tức là tại  một số tiểu bang mà quyển điều hành các trung tâm giao dịch bảo hiểm được nhượng cho Liên bang). Các thị trường bảo hiễm do tiểu bang điều hành  có thể sẽ dùng nguyên mẫu đơn của Liên bang như nói trên hoặc sẽ thay đổi mẫu đơn này một  phần nào, v́ vậy tùy theo nơi bạn sinh sống mẫu đơn có thễ hơi khác với mẩu đơn cũa Liên bang. Các tiểu bang sẽ sớm thông báo các chỉ dẫn riêng biệt của họ  vể việc nộp đơn mua bảo hiểm . Nói chung mẫu đơn mua hiểm sức khoẻ mới sẽ bắt đẩu được thâu nhận vào 1 tháng 10 năm 2013 và bảo hiểm sẽ bắt đầu hiệu lực từ 1 tháng giêng năm2014

Bạn  có thể lựa chọn một trong bốn cách nộp đơn sau đây: trên mạng (on line), qua điện thoại, qua bưu điện hoặc đích thân nộp đơn--nộp đơn qua bưu đi ện kém hiệu quả nhất ( nộp đơn trên mạng sẽ tránh cho bạn phải trà lời một mớ câu hỏi không áp dụng cho trường hợp riêng của bạn )

Ngoài ra bạn cũng nên biết là những trung tâm điện thoại để cung cấp thông tin vể cách thức mua bảo hiễm sẽ được mở để dân chúng gọi vào bắt đầu từ 1 tháng 6 tại  các tiểu bang có trung tâm giao dịch bảo hiễm do Liên bang điều hành và từ 1 tháng 7 cho các tiễu bang tự điều hành thị trựng bảo hiễm

This Is How You Get Obamacare-Takepart.com – Wed, May 1, 2013

 

(*) Bốn thay đổi lớn về băo hiểm sức khỏe

1-Hầu hết người dân Hoa kỳ bắt buc ph ải có bảo hiễm sức khỏe

Giải thích-  Theo luật Obamacare, hầu hết nhửng ai có khả năng mua bảo hiểm sẽ đều  phải có bảo hiễm cơ bản qua chủ nhân hoặc qua thị trường bảo hiểm của tiểu bang--nếu không sẽ phải trả tiền phạt. Nhiều người hội đủ điều kiện tài chánh sẽ đươc hưởng trợ cấp mua bảo hiểm

Bạn phải làm ǵ? Chưa phải làm ǵ hết. Mỗi tiểu bang sẽ mở một trung tâm điện thoại để cung cấp thông tin.Bạn có thễ đăng kư mua bảo hiểm bắt đầu từ 1/10/2013 v à bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ 1/1/2014

Cần thêm thông tin?  Nhiều người, bao gồm các cá nhân có lợi tức khoàng $45,000 và các gia đ́nh có lợi tức gần $90,000 có thễ đưọc hưởng tín dụng thuế và  trợ giúp  trả bảo phí (premium), các khoản đồng thanh toán(co-pays), và những chi phi y tế khác. Xem thêm nơi Heathcare.gov

2- Bạn không thể bi kỳ thị v́ có bệnh sẵn trước khi mua bảo hiểm

Giải thích Các công ty bảo hiểm không c̣n được từ chối bán bảo hiễm hay tái tục bảo hiễm cho nhng người sẵn có bệnh, từ hen xuyễn tới ung thư

Bạn phải làm gí? Bây ǵờ th́ chưa. Bt đẩu từ 1/10/2013 bạn có thễ đăng kư mua bảo hiểm qua thị trưng bảo hiểm sức khoẻ hay qua chủ nhân

Cần  thêm thông tin?  Tham khảo t thông tin fact-sheet at Heathcare.gov dành đặc biệt cho những người có bệnh sẵn  khi mua bảo hiểm

3- Không c̣n có giới hạn vể phúc lợi trọn đời và bảo hiểm hàng năm

Giải thích Obamacare bây giờ cấm các chượng tŕnh bào hiễm mới và các chượng tŕnh bảo hiểm theo nhóm hiện hành được ấn định một giới hạn cho tiển bảo hiễm sức khoẻ mà một người có thễ được hưởng trong một năm hay trọn đời

Bạn phài  àm ǵ?  Không.  B ắt đẩu 1/10/2013 bạn có thể đăng kư mua bảo hiểm qua thi  trường bảo hiễm sức khỏe hay qua chủ nhân.

Cần thêm thông tin ? Vào tờ  thông tin fact-sheet at Heathcare.gov dành đặc biệt cho các giới hạn hàng năm và trọn đới

4- Nếu bạn tham gia một thử nghiệm lâm sàng, bảo hiễm cũa bạn không thể bị cắt

Giài thích- Các hăng bảo hiễm sẽ không được phép hũy bỏ hay hạn chế bảo hiễm sức khỏe v́ lư do người được bảo hiểm tham gia thử nghiệm lâm sàng. Luật mới này áp dụng cho tất cả các thử nghiêm lâm sàng vể bệnh ung thư và các bệnh đe dọa tính mạng khác

Bạn phải làm ǵ?  Không

Cần thêm thông tin?  Vào tờ thông tin vể thử nghiệm lâm sàng của  American Cancer Society’s Cancer Action Network và luật cải tổ y tế ACA

Lưu ư- Qúi vị có thể coi video sau đây của tiểu bang Minnesota Minnesota Health Insurance Exchange để có thêm ư niệm về Trung tâm Giao dịch Bảo hiểm, v́ một số thông tin trong video này áp dụng cho mọi tiểu bang

 Bài đọc thêm